Samodzielny powrót ze szkoły

Początek roku szkolnego to zawsze czas na pytania o samodzielny powrót dziecka ze szkoły. Czy pierwszoklasista może rozpocząć samodzielne powroty w dowolnym momencie roku? Czy starsze rodzeństwo może odebrać Dziecko? Pytania co roku się nie kończą, więc w tym roku postanowiłam rozstrzygnąć ten temat tutaj.

Samodzielny powrót do domu – co na to przepisy dla szkół?

Na próżno szukać przepisów, które ustalałyby zasady samodzielnego wychodzenia ze szkoły czy nakładały w tym zakresie na placówki określone obowiązki.

Placówki zobowiązane są, aby w statucie wyraźnie określić zasady przychodzenia i odbierania Dzieci. Nie ma jednak w tym zakresie szczegółowych zasad, którymi byłyby one związane. Warto jednak zwrócić uwagę, że statut ma bardzo dużą wagę w zakresie regulowania stosunków prawnych w szkołach czy przedszkolach. Tym samym zawsze należy go zweryfikować, gdyż może dojść do sytuacji, w której zasady bedą bardziej restrykcyjne, niż te opisane poniżej.

Ku zaskoczeniu wielu osób, wskazówki w przepisach znajdziemy, nie gdzie indziej a w Ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Samodzielny powrót do domu – prawo drogowe

Istotnym pojęciem jest samo pojęcie drogi, które ustawa określa jako „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.

Art. 43 tej Ustawy prawo o ruchu drogowym* stanowi zaś, że z drogi samodzielnie mogą korzystać dzieci, po ukończeniu 7 roku życia. Dzieci, które nie przekroczyły tej granicy wieku mogą być jej użytkownikami drogi pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia.

Kiedy dziecko może zacząć samo wracać ze szkoły do domu?

Z powyższych przepisów wynika więc, że dziecko po ukończeniu 7 roku życia może samodzielnie opuścić szkołę i wrócić do domu. Co ważne dziecko musi mieć ukończony 7 rok życia, a więc będzie można korzystać z tego prawa dopiero po 7 urodzinach.

Natomiast nie ma przeciwskazań, aby młodsze dziecko zostało odebrane przez rodzeństwo, które ukończył 10 rok życia.

Od tej zasady zostały wyłączenia strefy zamieszkania, co oznacza, w tym terenie powyższe granice wieku nie obowiązują. I tu samodzielnie mogą poruszać się dzieci młodsze.

Kto decyduje o samodzielnym wyjściu ze szkoły? 

Odpowiedzialność za podjęcie takiej decyzji spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. Każda osoba, która miałaby odebrać dziecko musi zostać do tego upoważniona (również jeśli miałoby to dotyczyć starszego rodzeństwa).

Jeśli opiekunowie mają życzenie, by dziecko samodzielnie wracało ze szkoły, muszą również wyraźnie wyrazić swoją wolę. Potrzebna tu więc jest pisemna zgoda rodzica. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że w czasie powrotu do domu, odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic (nie szkoła).

Samodzielny powrót a odpowiedzialność

Jak wspomniałam wyżej to rodzice ponoszą odpowiedzialność za powrót dziecka ze szkoły, jeśli wyrażają zgodę na jego samodzielny powrót czy na powrót pod opieką starszego rodzeństwa (również niepełnoletniego).

Nie bez znaczenia poza aspektami prawnymi jest wzięcie pod uwagę rozwoju emocjonalnego dziecka i przygotowania do takich powrotów.

Warto również wziąć pod uwagę art. 106 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje, iż pozostawienie dziecka do 7 roku życia bez opieki, narażając go tym samym na niebezpieczeństwo, podlega karze grzywny lub nagany. Słuszny zatem wydaje się wniosek, że przepis ten ma wpływ na minimalną granice wieku, gdy dziecko może pozostać bez opieki w czasie powrotu do domu. Zwróciłabym jednak na niego szczególną uwagę w zakresie powrotów z rodzeństwem, które de facto nie może ponosić odpowiedzialności za młodego brata czy siostrę. Pamiętajmy też o obowiązkach, wynikających z władzy rodzicielskiej.

_______________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

 

*Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym1) (z. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
  • Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359)
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114)

Zdjęcie: www.pixabay.com

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz