Regulamin sklepu internetowego

dla umów zawieranych od 17.02.2024

Przed przystąpieniem do zakupów Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Ten dokument nie został stworzony po to, aby w jakikolwiek sposób ograniczać twoje prawa. Wręcz przeciwnie. Ma on Ci pomóc w zapoznaniu się ze swoimi prawami, które wynikają z bezwględnie wiążących przepisów prawa. 

§1  Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy sklep Internetowy jest administrowany przez Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13 NIP 9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl
  1. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu oraz realizacją umowy zapraszam do kontaktu mailowego pod adresem e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl  lub telefonicznego: +48 570 072 896
 2. Za pośrednictwem sklepu możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży, produktów oferowanych przez Sprzedawcę oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich możliwe jest korzystanie ze sklepu oraz prawa i obowiązku Kupującego i Sprzedawcy. 
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. W sklepie możliwy jest zakup:
  – e-booków;
  – dostępu do webinarów na żywo i nagrań webinarów;
  – konsultacji indywidualnych online.
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. Równocześnie Kupujący ma obowiązek do powstrzymania się od dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym propagujące przemoc, zniesławiające)
 6. Kontakt  telefoniczny i e-mailowy możliwy jest w godzinach 10:00 – 15:00, chyba, że ustalono inaczej.
 7. Wszystkie ceny podane widoczne w kartach produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane są w polskich złotych. 
 8. Sprzedawca ma prawo do organizowania czasowych promocji. 
 9. W przypadku zakupu bonu podarunkowego lub vouchera zapoznaj się z REGULAMINEM BONÓW PODARUNKOWYCH I VOUCHERÓW, dostępnym na stronie https://mamaprawniczka.pl/regulamin-bonow-i-voucherow/
 10. Sprzedawca utworzył punkt kontaktowy Usługodawcy. Możesz z nami skontaktować się elektronicznie pod adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl. Punkt kontaktowy ma na celu komunikację w sprawa Treści, udostępnianych przez Użytkowników w zakresie ich legalności i zgodności z zasadami korzystania ze Sklepu. Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy w ciągu 5 dni roboczych. Szczegóły działania w zakresie uczynienia zadość nowym przepisom, znajdziesz poniżej.

§2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep internetowy – serwis funkcjonujący pod adresem internetowym http://mamaprawniczka.pl/sklep/
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie sklepu, umożliwiający  złożenie założenie konta w Sklepie. 
 3. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie sklepu, który stanowi usługę elektroniczną, umożliwiającą złożenie zamówienia, poprzez wybór odpowiednich produktów, określenie warunków umowy, czyli wybór m.in sposobu płatności i przekazanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Klient/ Kupujący – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca i inne osoby prawne, dokonujące zakupu produktów, oferowanych w sklepie.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z treścią art. 221 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od 1 stycznia 2021 roku osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Przedsiębiorca – Klienci, którzy nie Konsumentami, ani nie występują jako Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 8. Konto – usługa elektroniczna mająca na celu prowadzenie zbioru złożonych zamówień i danych Klienta, niezbędnych do realizacji usługi. Zbiór ten oznaczony jest indywidualnym loginem i hasłem.
 9. Produkt – towar, który prezentowany jest w sklepie, szczegółowo opisany na karcie produktu.
 10. Materiał cyfrowy – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona w sklepie internetowym za pośrednictwem środków elektronicznych przez Usługodawcę, na rzecz Użytkownika, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.)
 12. Rejestracja – procedura, mająca na celu złożenie Konta.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, zmierzające do zawarcia Umowy SPrzedaży ze Sprzedawcą.
 14. Koszyk – usługa elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów,
 1. Konsultacja prawna indywidualna/ Porada – usługa świadczona wyłącznie przy wykorzystaniu środków, służących do porozumiewania się na odległość, opłacona przelewem online. Rezultat usługi przekazywany jest wyłącznie za ich pośrednictwem.
 2. Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w zakresie Produktów oferowanych przez Sklep.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Sprzedającym a Klientem, w zakresie Produktów elektronicznych  oferowanych przez Sklep Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 1. Sprzedawca/Usługodawca  – Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl, NIP 9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl. Usługodawca świadczy usługi – wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. drogą elektroniczną
 2. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Punkt kontaktowy – sposób umożliwiający kontakt elektroniczny  organami państwa członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych oraz z Użytkownikami.
 5. Usługa hostingu – To usługa polegająca na przechowywaniu treści przekazanych przez Użytkownika na podstawie jego żądania.
 6. Dostawca usługi hostingi – Sprzedawca Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13 NIP 9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl 
 7. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;
 8. Treść – wypowiedź Użytkownika, która może przybrać postać tekstu, zdjęcia, grafiki lub inną formę, która została zamieszczona przez Użytkownika na stronie SKlepu internetowego.
 9. Treść nielegalna – treść, która jest niezgodna. Prawem Unii Europejskiej lub z prawem państwa członkowskiego UE, w tym w szczególności obrazy niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych, materiały prywatne udostępniane bez zgody osoby uprawnionej do danego materiału, treści mające na celu sprzedaż produktów podrobionych lub niespełniających wymogów w swojej dziedzinie lub naruszających interesy konsumentów, materiały o charakterze stalkingu (cyberstalking), treści naruszające prawa autorskie osób trzecich.
 10. Treść niezgodna z warunkami korzystania ze Sklepu – treść zakłócająca funkcjonowanie Sklepu, nieprawdziwa, nieaktualna, naruszające zasady współżycia społecznego. Warunki korzystania ze sklepu zostały określone w niniejszym Regulaminie i regulują stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 11. Moderacja – działania, mające na celu wykrywanie i zwalczanie Treści niezgodnych z warunkami korzystania ze Sklepu lub Treści nielegalnych, które mogą być przekazane przez Użytkowników. Działania Sprzedawcy mogą prowadzić do ograniczenia widoczności Treści i jej dostępności nawet poprzez usunięcie Treści. Sprzedawca ma prawo również do wyciągnięcia konsekwencji wobec Użytkownika w szczególności przez usunięcie jego Konta.

§3 Warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania z Sklepu i składania zamówień niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) posiadanie komputera lub innego urządzenia z włączoną opcję obsługi plików typu “cookie” i dostępem do sieci internet,
  b)  posiadanie systemu operacyjnego: Windows, Linux, Mac OS lub Android
  c) posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer w najnowszej wersji, Google Chrome w najnowszej wersji, Mozilla Firefox w najnowszej wersji Safari w najnowszej wersji Opera w najnowszej wersji lub inne wersje mobilne,
  d) posiadanie konta poczty elektronicznej,
  e) dostęp do sieci internet;
  f) posiadanie pakietu oprogramowania, np. do usługi plików .pdf.

 2. Jeśli po zakupieniu Produktu, Klient nie jest w stanie uruchomić zakupionego pliku, proszony jest o kontakt ze Sklepem pod adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl W ten sposób Klient może skorzystać z mocy technicznej.
 3. Zabronione jest udostępnianie swojego Konta osobom trzecim, jak również korzystanie z kont innych osób. Klient zobowiązany jest do działania zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mają na uwadze dobra osobiste i prawa autorskie oraz własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych osobowych, zgodnych ze stanem faktycznym. Zabrania się podawania danych bezprawnych.
 5. Zakazane jest dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 6. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu innej osoby powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od osoby, w imieniu której jest zawierana umowa.

§4 Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, w tym w szczególności: formularz zamówienia, newsletter.
 2. Korzystanie z formularza zamówienia następuje z chwilą dodania pierwszego Produktu do koszyka zamówień.
 3. Celem utworzenia Konta należy uzupełnić formularz rejestracji, poprzez podanie adres e-mial oraz indywidualne hasła oraz należy wypełnić formularz rejestracji, podając niezbędne dane określone w formularzu.
 4. Z momentem przesłania formularza rejestracyjnego, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, zawierana jest nieodpłatna umowa o prowadzenie Konta.
 5. Użytkownik w każdej chwili może zażądać usunięcia Konta. W tym celu wystarczającym jest wysłanie żądania za pośrednictwem e-mail na adres Sprzedawcy.
 6. Zabronione jest zamieszczanie na Koncie informacji o charakterze bezprawnym, godzącym w godność osób trzecich.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji na z związki z korzystaniem z Usług elektronicznych. W tym celu należy fakt ten zgłosić pisemnie lub na adres e-mail, opisując zaistniały problem oraz podając swoje dane osobowe. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni do jej otrzymania.
 8. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne ze zgoda na przesyłanie drogą elektroniczną wiadomości e-mail, zawierających informacje o produktach, usługach itp. Zapis następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza zapisu do newslettera, szczegółowo opisane w dokumencie Regulamin Newslettera.
 9. Usługi elektroniczne, opisane powyżej są świadczone nieodpłatnie na rzecz Kupującego.

§5  Zawieranie umowy sprzedaży lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 1. Zamówienia w sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienie w sklepie może zostać dokonane poprzez założenie Konta. 
 3. Wybrany produkt należy dodać do Koszyka.
 4. Z poziomu Koszyka możliwe jest jego edytowanie, poprzez usunięcie produktów, powrót do dodawania kolejnych produktów lub przejście do wyboru opcji płatności. 
 5. W koszyku można również dodać kod rabatowy, jeśli Użytkownik taki posiada.
 6. Po dokonaniu wyboru Produktów, należy przejść do wyboru opcji Płatności i następnie potwierdzić, poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie zaznajomienia się z Regulaminem.
 8. Z chwilą dokonanie płatności zostaje zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem umowa sprzedaży lub umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 9. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie niezwłocznie przesłane na adres e-mai, podany w formularzu rejestracji.
 10. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie danych, umożliwiających realizację zamówienia, w tym pozwalające na wystawienie faktury VAT.
 11. Jakiekolwiek trudności techniczne, związane z obsługą zamówienia, prosimy zgłaszać na adres e-mail: szymon@mamaprawniczka.pl 
 12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, a związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego www.mamaprawniczka.pl klient może złożyć na adres mailowy: kontakt@mamaprawniczka.pl Złożona w ten sposób reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
 13. Jeśli Sprzedawca umożliwi na stronie Sklepu zapoznanie się z opiniami innych Klientów, Sprzedawca podejmie kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i napisane przez rzeczywistych Klientów Sklepu. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie opinii.

§6  Formy płatności

 1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. W przypadku zastosowania promocji w zakresie produktów, Sprzedawca oznaczy dany Produkt, jako Produkt w Cenie Promocyjnej. Obok ceny promocyjnej zostanie wskazana najniższa cena, w której Produkt był dostępny w okresie ostatnich 30 dni.
 3. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 1. Sprzedający ma prawo do prowadzenia okresowych promocji, czy akcji rabatowych, o których informacja będzie dostępna na karcie produktu.
 2. Sprzedawca ma również prawo do udostępnienia kodów rabatowych.
 3. Klient może skorzystać z zakupu bonu podarunkowego lub vouchera. Szczegółowe zasady zakupu, określają postanowienia „Regulaminu bonów podarunkowych i voucherów”, dostępnego na stronie https://mamaprawniczka.pl/regulamin-bonow-i-voucherow/
 4. Po wybraniu Produktów, Klient powinien wybrać odpowiadającą mu formę Płatności.
 5. Dostępne Formy płatności to:
  – przelew tradycyjny;
  – szybki przelew za pośrednictwem platformy tPay;
  – płatność za pośrednictwem BLIK;
 6. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, Kupujący otrzyma instrukcję z danymi do wykonania przelewu bankowego.
 7. W przypadku wyboru szybkiego przelewu, Kupujący zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy, celem dokonania płatności.
 8. Płatność należy dokonać bezzwłocznie po dokonaniu Zamówienia.

 §7 Zakup Materiału cyfrowego

 1. W przypadku wyboru materiału cyfrowego, z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży Materiału cyfrowego i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 2. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do wglądu po potwierdzeniu/zaksięgowaniu płatności, o której mowa w §5 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, potwierdzająca zakup.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym, Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 48h dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku płatności Sprzedający ma prawo do zanulowania zamówienia.
 4. Zakupiony przez Użytkownika Materiał, opłacony przelewem tradycyjnym dostępny jest bezpośrednio po zmianie statusu zamówienia przez Usługodawcę na „zrealizowany”. Usługodawca dokonuje zmiany statusu zamówienia w terminie 2 dni roboczych po zaksięgowaniu  należności na koncie. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie Materiału.
 5. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 6. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT.
 7. Materiały cyfrowe w postaci e-booka czy webinaru nie stanowią indywidualnej formy wsparcia prawnego. Omawiane zagadnienia oparte są o indywidualne doświadczenie i przykłady Sprzedawcy. 
 8. Klient nie może powoływać się na nieprzydatność Materiału cyfrowego, jeśli po zapoznaniu z nim dojdzie do przekonania, iż jego sytuacja nie wpisuje się w omawiane zagadnienia.

§8 Korzystanie z Materiału cyfrowego, czyli Produktu Cyfrowego

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub oprogramowania, umożliwiającego korzystanie z internetu, w. Szczególności aktualna przeglądarka Google Chrome.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl 
 4. Link do materiałów cyfrowych wygasa w terminie, określonym w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Aby odebrać zakupione Produkty, Klient powinien zalogować się na swoje konto, a dalej wejść w setkę webinary/pliki do pobrania i wybrać interesujący go Produkt.
 6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że Użytkownik zdecyduje o zakupie produktu z dodatkową konsultacją prawną indywidualną.

§9 Zakup Konsultacji prawnej indywidualnej

 1. Usługodawca świadczy konsultacje przede wszystkim w następujących formach:
  – konsultacja mailowa;
  – konsultacja telefoniczna;
  – konsultacja telefoniczna rozszerzona;
  – podsumowanie pisemne
  – wsparcie do konsultacji;
  – wzory dokumentów.
 2. Cena konsultacji widoczna jest na karcie produktu w Sklepie. Z uwagi na zakres sprawy, możliwe jest indywidualne ustalenie ceny konsultacji, za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca zastrzega możliwość skontaktowania się i ustalenia innej ceny Produktu, po zasięgnięciu informacji o przedmiocie sprawy.
 3. Termin realizacji usługi i przesłania treści porady, opinii lub planowanej rozmowy telefonicznej, ustalany jest również za pośrednictwem korespondencji mailowej. W formularzu zamówienia Kupujący proszony jest dodatków o podanie zarezerwowanego terminu konsultacji.
 4. Usługodawca ustala e-mailowo z Klientem konieczność przesłania dokumentów, szczegółów niezbędnych do realizacji usługi oraz termin na ich przesłanie.
 5. Celem rezerwacji umówionego terminu, konieczne jest dokonanie przedpłaty Konsultacji prawnej.
 6. Klient musi dokonać zakupu, poprzez wypełnienie formularza zamówienia i zatwierdzenie go poprzez opcję Kupuję i płacę, szczegółowo opisane w §3 i §4.
 7. Klient powinien dokonać zapłaty w 24h od potwierdzenia Konsultacji drogą e-mailową. Po upływie tego terminu rezerwacja terminu wygasa. Celem ustalenia nowego terminu realizacji Usługi, należy ponownie skontaktować się z Usługodawcą.
 8. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, Kupujący powinien przesłać potwierdzenie płatności w terminie określonym w pkt. 9.
 9. Domniemywa się, iż Klient jest osobą fizyczną. W sytuacji, w której w formularzu zamówienia, podano dane firmy, domniemywa się, że Klient jest przedsiębiorcą i Usługa świadczona jest bezpośrednio w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 10. Po zaksięgowaniu należności na koncie Usługodawcy, Klient otrzyma fakturę VAT.
 11. Oferta konsultacji indywidualnych kierowana jest do Klientów indywidualnych i odpowiada na ich osobiste zagadnienia prawne. Wycena usług dla firm dokonywana jest w ramach osobnych ustaleń.

§10 Zakres konsultacji indywidualnej

 1. Zakres przygotowanej Porady wyznaczony jest przez stan faktyczny, który został przedstawiony przez Klienta. 
 2. Klient nie może powoływać się na niekompletność, nieprzydatność treści Porady czy szkodę poniesioną w wyniku skorzystania z Usługi, jeśli nie przedstawił w sposób wyczerpujący stanu faktycznego. 
 3. W przypadku konsultacji mailowej Usługodawca odpowie na maksymalnie 5 konkretnych pytań przesłanych za pośrednictwem poczty e-mail. Zakres konsultacji nie obejmuje analizy dokumentów i indywidualnej rozmowy. Klient może zadać jednorazowo dodatkowe pytania po realizacji Usługi przez Usługodawcę.
 4. Konsultacja telefoniczna i telefoniczna rozszerzona opiera się o szczegółową analizę, przedstawioną w czasie rozmowy telefonicznej. Jeśli to konieczne, Usługodawca poinformują o konieczności wglądu w dokumenty przed lub w trakcie Konsultacji. W przypadku konsultacji rozszerzonej po zakończonej rozmowie w terminie 48h, Usługodawca prześle ogólne podsumowanie rozmowy, uwzględniające omówione rozwiązanie. Podsumowanie nie stanowi opinii prawnej. Usługodawca odpowie na dodatkowe pytania Klienta, które ten prześle  w jednaj wiadomości mailowej w terminie 24h od dnia przesłania podsumowania pisemnego. Usługi.
  Odpowiedzi te nie wiążą się z dodatkowym wynagrodzeniem dla Usługodawcy. Przesłanie nowych pytań, których nie obejmował stan faktyczny i pytania przesłane przed konsultacją lub przesłanie ich po wyznaczonym terminie, skutkuje koniecznością określenia przez Usługodawcę ponownie dodatkowej ceny Usługi. Możliwość przesłania pytań ma więc funkcję doprecyzowania przesłanych informacji i nie może powodować rozszerzenia przedmiotu konsultacji.
 5. Dla konsultacji telefonicznej ustala się, iż jeśli czas konsultacji określony w opisie Produktu jest zarezerwowanym maksymalnym przedziałem czasowym dostępności Usługodawcy. Jeśli nie zostanie on wykorzystany w czasie jednego spotkania, nie jest możliwym ponowna rozmowa w w ramach tej samej Usługi.
 6. Klient, który wykupił konsultację telefoniczną może w czasie rozmowy poszerzyć opcję do konsultacji rozszerzonej. W takim przypadku możliwe jest dokupienie Podsumowania po konsultacji w terminie 24h od zakończenia Usługi. Podsumowanie zostanie przygotowane przez Usługodawcę w terminie 48h. Pozostałe zapisy, ujęte w pkt. 4 pozostają adekwatnie w mocy.
 7. Dokument z opinią przesyłany jest na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia i nie jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument jest opatrzony elektronicznym podpisem zaufanym. 
 8. W terminie 7 dni od zakończenia Konsultacji, Kupujący może zakupić dodatkowe „wsparcie po konsultacji”. W ten sposób przez 1 dzień Usługodawca odpowie na dodatkowe pytania Klienta za pośrednictwem poczty e-mail, dotyczące tego samego stanu faktycznego. Zakupienie Usługi wsparcia możliwe jest do Konsultacji telefonicznej, telefoniczne rozszerzonej, mailowej. Przesłanie nowych pytań, których nie obejmował stan faktyczny, skutkuje koniecznością określenia przez Usługodawcę ponownie dodatkowej ceny Usługi.
 9. Konsultacje prawne realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 10:00-15:00. Możliwe jest indywidualne ustalenie terminu poza wskazanymi przedziałami czasowymi. W tym przypadku Usługodawca ma prawo do doliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50% ceny opłaty za wybraną Usługę.
 10. Konsultacje realizowane są w języku polskim.
 11. Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w polskim porządku prawnym brak jest wiążącej wykładni prawa (każda więc interpretacja aktu prawnego, nie ma charakteru bezwględnie obowiązującego i możliwe są odstępstwa od niej). Klient oświadcza, iż jest świadomy, iż w praktyce może spotkać się z odmiennym stanowiskiem i interpretacją tego samego stanu faktycznego.
 12. Konsultacja indywidualna zawiera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego przez Usługodawcę. Usługodawca może poinformować Klienta o rozbieżnościach w doktrynie, orzecznictwie, praktyce, w zakresie interpretacji przepisów, odnoszących się do przedstawionego stanu faktycznego. praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania Porady nie może być podstawą reklamacji.
 13. Klient oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, celem zyskania pewności prawidłowości rozwiązania, powinien wystąpić o interpretację indywidualną do właściwego organu.
 14. Usługodawca nie gwarantuje skutecznego rozwiązania problemu, przedstawionego w stanie faktycznym, takiego, jakie byłoby zgodne z życzeniem Klienta. O ile będzie to możliwe, Usługodawca zaproponuje różne rozwiązania wskazanego problemu i wskaże to, które jego zdaniem może być najbardziej korzystne lub skuteczne.

§11 Licencja

 1. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Kupujący ma prawo do korzystania z zakupionych Materiałów cyfrowych oraz przekazanych opinii i wzorów dokumentów, wyłącznie na użytek własny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się odsprzedaży, dystrybucji, udostępniania nieodpłatnie Produktu lub danych do swojego Konta innym podmiotom.
 4. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do:

  a)  zwielokrotniania Produktu lub jego części,
  b) wprowadzania jakichkolwiek zmian w całość lub część Produktu;
  c) odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania całości lub części produktu, bez względu na sposób i środki rozpowszechniania.

§12 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W odniesieniu do Materiału cyfrowego: Jeśli w toku zakupu Materiału Cyfrowego Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. W odniesieniu do Konsultacji prawnej indywidualnej: Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady, porozumiał się z nim za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość). Niniejszym Usługodawca informuje Klienta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 4. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstępuje od Umowy przed przesłaniem mu treści Porady lub zrealizowania jej za pośrednictwem urządzeń, służących do porozumiewania się na odległość, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy. W szczególności dotyczy to analizy stanu faktycznego, analizy dokumentów, orzecznictwa, dokonanych przez Usługodawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.
 5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który anuluje termin konsultacji później, niż na 72h przed jej planowanym rozpoczęciem lub usługa nie dochodzi do skutku z uwagi na barak kontaktu ze strony Klienta, ma obowiązek zapłaty ceny konsultacji pomniejszonej o 40%.
 6. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, udostępnionego, jako załącznik do niniejszego
 7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot zostanie dokonany w tej samej formie, jaka została użyta przez Klienta, celem uiszczenia opłaty.

§13 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał cyfrowy lub treść porady wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien o tym poinformować sprzedawcę, określając swoje roszczenie.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@mamaprawniczka.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Usługodawcy. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 7. W przypadku przesłania niekompletnej reklamacji, Usługodawca wezwie Klienta do uzupełnienia danych, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji, udostępnionego, jako załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. Usługodawca nie uwzględnia reklamacji, jeżeli:

  a) w treści porady wyraźnie wskazał na istniejące rozbieżności w interpretacji przepisów i możliwość różnego ich stosowania;
  b) w treści porady wskazał, iż niezbędne jest wystąpienie o interpretacje indywidualną do właściwych organów np. podatkowych;
  c) porada jest niekorzystna dla Klienta, ale zgodna z aktualnymi przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem,
  d) inny prawnik wydał odmienną opinię w tym samym temacie.

 10. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony i Konkurencji: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

§14 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi Konta, realizacji zamówienia lub ochrony czy dochodzenia roszczeń, związanych z umowami sprzedaży zawieranymi w Sklepie.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://mamaprawniczka.pl/polityka-prywatnosci/

§15 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową sprzedaży i/lub o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika produktu  lub konsultacji indywidualnej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§16  Zasady publikowania treści przez Użytkownika i dalsze działania Sprzedawcy

 1. Treści udostępniane przez Użytkownika na stronie Sklepu podlegają przechowywaniu i innym działa lnom Sprzedawcy na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Moderowanie treści udostępnionych przez Użytkownika, odbywa się przez Sprzedawcę w sposób proporcjonalny do informacji w nich zawarty/ Sprzedawca zobowiązuje się podchodzić Treści obiektywnie i z należytą starannością uwzględnić prawnie uzasadnione interesy wszystkich. Treści nie są moderowane automatycznie.
 3. Sprzedawca poinformuje Użytkownika udostępniającego Treść o moderacji, jeśli posiada dane, umożliwiające taki kontakt, uzasadniając jednocześnie podstawy swojego działania.
 4. W przypadku udostępnienia treści nielegalnych, Sprzedawca niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji, doprowadzi do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do tej Treści.
 5. Jeśli Użytkownik udostępni Treść niezgodną z warunkami korzystania ze sklepu, Sprzedawca może zwrócić się do niego z żądaniem do samodzielnej moderacji udostępnionej Treści.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania Treści bezprawnych, nielegalnych, zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz Treści niezgodnych z warunkami korzystania z usług Sklepu.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) niepublikowania Treści bezprawnych, nieleganych, które są zabronione przepisami prawa, w tym, naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  b) niewprowadzania danych niezgodnych ze stanem faktycznym;
  c) niepublikowania Treści niezgodnych z zasadami sklepu;
  d) podania danych niezbędnych do realizacji Umowy (np. dane w formularzach) wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym oraz aktualizowania ich;
  e) niedostarczania Treści, które byłyby niezgodne  z prawem w tym naruszały prawa autorskie osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich;
  f) korzystania ze Sklepu w sposób taki, aby nie zakłócać jego funkcjonalności
  g) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z zasadami życia społecznego i zasadami obowiązującymi w przepisach prawa
  h) nieingerowania w sposób nieuprawniony w Treści udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
  i) powstrzymania się od jakichkolwiek prób wejścia w posiadanie informacji, nieprzeznaczonych dla Użytkowników.
  j) niezamieszczania jakiejkolwiek informacji, która mogłaby zostać uznana za ofertę handlową, a nie była zamawiana przez Sprzedawcę

§16 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku Klientów, będących jednocześnie Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, przepisy niniejszego regulaminu nie uchybiają ich ochronie na podstawie przepisów szczególnych. 
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w cenach Produktów, zmiany oferty Sklepu, wprowadzania i odwołania okresowych promocji, bez uszczerbku dla Klientów, którzy nabyli prawa na podstawie umów, zawartych przed dniem wprowadzenia zmian.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty publikacji na stronie www.mamaprawniczka.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw.
 7. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią:
  a) Polityka prywatności dostępna na stronie https://mamaprawniczka.pl/polityka-prywatnosci/
  b) Regulamin newslettera, dostępny na stronie https://mamaprawniczka.pl/regulamin-newslettera/
  c) Regulamin bonów i voucherów https://mamaprawniczka.pl/regulamin-bonow-i-voucherow/

Data zamieszczenia regulaminu na stronie 15 stycznia 2018
Data aktualizacji regulaminu 17 lutego 2024.