Ulga rehabilitacyjna

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia zeznania podatkowego, mam dla Ciebie kolejny artykuł z cyklu #PITporadnik.

Komu przysługuje ulga?

Ustawa wymienia dwie grupy beneficjentów, którym przysługuje tytułowa ulga. Pierwsza grupa to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Druga grupa to osoby, które na swoim utrzymaniu mają osobę niepełnosprawną.

Podatnik = Osoba niepełnosprawna

Jeżeli posiadasz jeden  poniższych dokumentów, należysz do grupy osób, która ma możliwość do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej:

– Orzeczenie, orzekające o kwalifikacji do jednego z trzech stopni niepełnosprawności;
– Decyzję, przyznającą rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub socjalną;
– Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów dla osób poniżej 16 roku życia;
– Orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie przepisów, obowiązujących do dnia 31.08.1997r.

Podatnik = Osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną

Aby być uprawnionym do skorzystania z ulgi musisz mieć na utrzymaniu jedną z poniższych osób, posiadającą dokument stwierdzający niepełnosprawność (jak wymienione powyżej):
– małżonka;
– dzieci własne, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbów;
– rodziców lub rodziców małżonka;
– rodzeństwo;
– ojczyma, macochę;
– zięciów, synowe.

Warunkiem posiadania prawa do odliczenia ulgi jest to, aby osoba niepełnosprawna w roku podatkowym, nie osiągnęła dochodu przekraczającego 12 357, 60 zł (kwota obowiązująca od 1 czerwca 2018).
W dochód wlicza się renta socjalna, której wysokość wynosi obecnie 1029,80 brutto. Jednocześnie ustawodawca jednak od tego roku wyłączył z wliczania do dochodu, oprócz alimentów, również dodatki pielęgnacyjne.

W przypadku rodziców, chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko, niezależnie od ich stanu cywilnego, uprawnienie to przysługuje każdemu z nich (oczywiście nie można tego samego wydatku odliczyć dwukrotnie).

Jakie wydatki można odliczyć?

Od podatku dochodowego można odliczyć te wydatki, które zostały poniesione na cele rehabilitacyjne lub związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ustawa, wymienia wydatki, które można do powyższych grup zaliczyć, dzieląc je dodatkowo na nielimitowane oraz limitowane.

Poniższy katalog jest zamknięty, co oznacza, że wydatki, które nie kwalifikują się w poniższą grupę, nie podlegają ewentualnemu odliczeniu. Wydatki muszą dotyczyć osoby niepełnosprawnej.

Wydatki nielimitowane – odliczeniu podlega cała poniesiona kwota

Katalog wydatków:
– adaptacja i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych;
– przystosowanie pojazdów mechanicznych;
– zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych, niezbędnego do rehabilitacji lub ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych (wyłączone tutaj zostały sprzęty gospodarstwa domowego);
– zakup pomocy, materiałów szkoleniowych;
– opłaty za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych;
– opłaty za pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym;
– opłaty za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 25 roku życia;
– opłaty za zabiegi rehabilitacyjne;
– opłaty za opiekę pielęgniarską w domu w okresie choroby przewlekłej, uniemożliwiającej poruszanie sę oraz usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz osób zaliczonych do I gr inwalidztwa;
– opłaty za tłumacza języka migowego;
– przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne;
– przejazdy środkami transportu publicznego, związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia.

Wydatki limitowane – kwotę odliczenia obliczana jest z uwzględnieniem górnego lub dolnego limitu kwotowego

Katalog wydatków:
– opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I i II gr inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządy ruchu, zaliczonych do I gr – maksymalna kwota odliczenia to 2280,00zł
– utrzymanie psa asystującego (odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego) -kwota odliczenia to 2280,00zł
– utrzymanie samochodu osobowego – kwota odliczenia 2280,00zł
– leki, przepisane przez lekarza specjalistę – kwota odliczenia  w danym miesiącu to różnica pomiędzy kwotą faktycznie poniesioną, a kwotą 100,00zł
Przykład: 
kwota wydatków na leki w marcu 200zł – 100zł przysługujące odliczenie to 100,00zł
kwota wydatków na leki w czerwcu 80zł – 100zł = >0 , brak odliczenia

Odliczeniu nie podlegają wydatki, nawet jeśli zostały wymienione w powyższym katalogu, ale zostały w całości sfinansowane ze środków:
– zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
– zakładowego funduszu aktywności;
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– Narodowego Funduszu Zdrowia;
– zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
– zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

W sytuacji, w której omawiane wydatki zostały w  części sfinansowane z powyższych funduszy, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami, a  kwotą dofinansowaną lub zwróconą..

Jak udokumentować poniesione wydatki?

Wszystkie wskazane wydatki musza być udokumentowane np. fakturą, rachunkiem, dowodem wpłaty, potwierdzeniem przelewu bankowego.

Ważnym jest, aby dokument identyfikował:
– kupującego;
– sprzedającego;
– rodzaj zakupionego towaru/usługi;
– kwotę zapłaty.

Zwolnione od przedstawienia dowodu w formie dokumentu jest opłacenie przewodników osób niewidomych, utrzymanie psów asystujących, utrzymanie samochodu osobowego. Organ skarbowych może jednak wystąpić  o udowodnienie prawa do odliczenia (poprzez wskazanie imienia/nazwiska osoby przewodnika, okazać certyfikat psa asystującego).

Jak dokonać odliczenia?

W przypadku odliczenia od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli rozliczasz się w zeznaniu PIT-36 (poz. 105 lub 106) lub PIT-37 (poz. 159 lub 160), odliczenia dokonujesz w tym formularzu oraz dodatkowo dołączasz PIT/0.
Podobnie w przypadku przychodu, podlegającego opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Twoim formularzem głównym będzie wówczas PIT-28 (poz. 71).

Data wydania orzeczenia o niepełnosprawności a uprawnienie do ulgi rehabilitacyjnej

Wydatki podlegają odliczeniu od dochodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Jeżeli w orzeczeniu wskazano, iż data wystąpienia niepełnosprawności jest wcześniejsza, aniżeli data wydania orzeczenia, podatnik może wykazać również te wydatki w  danym roku podatkowym, które poniósł po dniu wystąpienia niepełnosprawności, ale przed wydaniem orzeczenia. (Wydatki muszą być poniesione w rozliczanym roku podatkowym).

UWAGA! Tutaj jednak musisz wziąć pod uwagę fakt, że organy podatkowe zwykle zdają się twierdzić, i kwalifikowanie wydatków może nastąpić wg powyższej zasady, podkreślając, iż nie można kwalifikować wydatków poniesionych jeszcze wcześniej, niż data wskazana w orzeczeniu jako data powstania niepełnosprawności. Niestety Sądy Administracyjne niekiedy twierdzą odmiennie, zauważając, że zakwalifikować można jedynie te wydatki, które zostały poniesione po dacie wydania odpowiedniego orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna

Jeszcze w poprzednim roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, iż  w przypadku osób, pobierających rentę socjalną + zasiłek pielęgnacyjny, z automatu przekraczano próg dochodów.

Na szczęście ten przepis został zmieniony i od tego roku do dochodu osoby niepełnosprawnej nie wlicza się:
– alimentów;
– zasiłku pielęgnacyjnego (który od listopada 2018 wynosi 184,42zł/msc).

Kwota limitu dochodu została ustalona tak, by być spójną z dwunastokrotnością renty socjalnej.

Jeżeli masz pytania odnośnie ulgi rehabilitacyjnej, napisz do mnie na: kontakt@mamapraniczka.pl.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz.U. 2016 poz. 2032, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201, z późn. zm.)

Blog ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz