Sprzedaż w sklepie zostaje tymczasowo zawieszona – do 10.10.2019.
Jeśli po zakupie Twój eBook nie został pobrany, skontaktuj się ze mną mailowo. Uruchomię dla Ciebie link, działający jedynie przez 12h, który umożliwi pobranie. 
Sklep wróci, gdy rodzina nam się powiększy 🙂

Dla umów zawieranych od 3.09.2018

Przed przystąpieniem do zakupów klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

Za pośrednictwem bloga mamaprawniczka.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów –

m.in. e-booków, wzorów pism, wniosków. Autorem bloga i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę

procesu zakupowego jest Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl, ul. Stanisława Dygata 6/11, 01-748 Warszawa, NIP

9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym http://mamaprawniczka.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym

bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221

Kodeksu cywilnego),

3) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga

– m.in. e-booki, wzory dokumentów i pism. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego

format zależny jest od zawartości Materiału.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marzena

Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl, ul. Stanisława Dygata 6/11, 01-748 Warszawa, NIP

9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu

Materiału.

§ 2

Zakup Materiału

1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub

miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej

podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach.

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego

zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie

przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta

zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a

Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.

8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z

potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest

automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie

zakupionego Materiału.

9. W przypadku płatności przelewem bankowym, materiał będzie gotowy do pobrania

dopiero po zaksięgowaniu przelewu i zmianie statusu zamówienia przez Sprzedającego.

Zamówienia, co do których system nie zaksięguje płatności w terminie 5 dni roboczych

od złożenia zamówienia, zostaną anulowane.

§ 3

Korzystanie z Materiału

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta.

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870 tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika

standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu

oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony

Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl

5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza

Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału.

Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z

Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym

zakresie, chyba, że Użytkownik zdecyduje o zakupie produktu z dodatkową poradą indywidualną

(wyraźnie zaznaczono w opisie produktu).

§ 4

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,

Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby

zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację

dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu

treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu

zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.

kontakt@mamaprawniczka.pl

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot

reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej

reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia

reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej

reklamacji Administratorowi.

§ 6

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w

polityce prywatności dostępnej pod adresem http://mamaprawniczka.pl/wp-content/uploads/

2018/06/polityka_prywatnosci__cookies_mama_prawniczka.pdf

§ 7

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o

dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze

postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący

Konsumentem, ma możliwość:

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870 tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie

sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a

Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji

społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://

ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i

przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań

umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8

Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z

dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję

Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.