Praca zdalna 2023 – ostateczna wersja przepisów

Nowe przepisy prawa pracy zastąpią przepisy ustawy covidowej oraz przepisy Kodeksu Pracy dotyczące telepracy i stanowią kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Przepisy o pracy zdalnej mają obowiązywać od 17 kwietnia 2023 roku.

Praca zdalna i hybrydowa to obecnie powszechne modele pracy, stąd dostosowanie kodeksu pracy do nowych realiów. Według nowych przepisów pracownik będzie mógł pracować zdalnie w całkowitym wymiarze lub hybrydowo.

O zasadach wykonywania pracy zdalnej i planach nowelizacji przepisów pisaliśmy już w artykule PRACA ZDALNA – NOWE ZASADY

W sklepie możesz również zakupić e-book, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez zagadnienia, związane z pracą zdalną. Dodatkowy rozdział zawiera pytania i odpowiedzi pierwszych czytelników e-booka. Do tego produktu dołączony jest również wzór wniosku. Zobacz produkt TUTAJ

Praca zdalna – definicja

Pod pojęciem pracy zdalnej należy rozumieć wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Takie uzgodnienie między stronami umowy o pracę będzie mogło być dokonane zarówno przed jak i w trakcie zatrudnienia i wymaga złożenia wniosku przez pracownika. Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej oznacza, że pracownik w godzinach pracy powinien znajdować się w uzgodnionym miejscu i być dostępny dla pracodawcy.

Praca zdalna – odmowa

Zasadniczo, pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy zdalnej w wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Decyzja odmowna pracodawcy będzie wymagała uzasadnienia na piśmie lub w formie elektronicznej.

Nowe przepisy przewidują specjalne kategorie pracowników, którym pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej. Są to: pracownice w ciąży, pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, pracownicy sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, pracownicy-rodzice dziecka posiadający zaświadczenie o ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, pracownicy-rodzice dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (także po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia) oraz pracownicy-rodzice dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (również po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia).

Dużą zmianą jest wprowadzenie wymogu złożenia przez pracownika na piśmie oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna okazjonalna

Innym novum jest przyznanie wszystkim pracownikom prawa do 24 dni pracy zdalnej w danym roku kalendarzowym. Wykorzystanie powyższej puli dni pracy zdalnej będzie możliwe w okolicznościach wyjątkowych, związanych z uzasadnionymi potrzebami pracownika i niemożnością wykonywania pracy w trybie stacjonarnym. 

Praca zdalna – powrót do poprzednich warunków pracy

Nowelizacja wprowadza możliwość wycofania się z pracy zdalnej zarówno przez pracodawcę lub pracownika. Strony będą musiały ustalić termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy będzie następowało w dniu przypadającym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Nowela umożliwia ponadto pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

Sejm RP odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji kodeksu pracy, które zakładały m.in. rozszerzenie obowiązku uwzględniania wykonywania pracy zdalnej oraz wydłużenie okresu pracy zdalnej, wykonywanej okazjonalnie. Nowelizacja oczekuje na podpisanie przez Prezydenta RP.

Autor: Kamil Karwacki, Adwokat, Associate w Kancelarii SRDK

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz