POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

Administratorem

Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marzena

Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl, ul. Dygata 6/11, 01-748 Warszawa, NIP: 9372476904

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis

poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich

danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do sprostowania danych osobowych,

• prawo do usunięcia danych osobowych,

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę

wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21

RODO.

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie

dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz

się ze mną pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl

Bezpieczeństwo.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o

ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i

odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których

usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji

zamówień.

1. PROSERWER Michał Kalenik, ul. Łagiewnicka 108/3, 91-456 Łódź, NIP 726-246-92-33, w

celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem formularzy,

udostępnionych na stronie internetowej (formularz kontaktowy, newslatter).

2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w

oparciu o serwery Google,

3. inFakt Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, NIP 945-212-16-81 – w celu korzystania z

systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby

wystawienia faktury,

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870

tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

4. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym

strony internetowej oraz osoby, świadczące usługi księgowe mogą potencjalnie uzyskać

dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie

odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy

prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów

Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Nie obawiaj się, Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantująe

odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny

przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości

możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by

nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania

jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą

prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji

korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić,

kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,

jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia,

chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed

potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim

swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania

komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej

poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać

ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20

RODO.

Konto użytkownika – sklep internetowy. Zakładając konto użytkownika, musisz podać swój

adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne

do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika do celów rozliczeniowych, niezbędne

jest podanie danych do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres) oraz adres do wysyłki.

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu

utrzymywania konta i zapewnienia Ci możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie

użytkownika ma za zadanie ułatwić Ci składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne

podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach konta użytkownika jest

realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu – art. 6

ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz

posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za

wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.

imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870

tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury

w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i

statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli posiadasz konto użytkownika, to Twoje zamówienie będzie widoczne w ramach historii

zamówień danego konta.

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem

systemu inFakt.pl Faktura przekazywane są do biura rachunkowego Kancelaria Prawno-

Podatkowa IWA Wioletta Plaga

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i

statystycznych. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji

zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej

umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w

celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi

danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek

podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po

realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać

się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych

zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy

możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych,

jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o

którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail

za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci

newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas

funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co

spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane

zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania

newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20

RODO.

PLIKI COOKIES

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.

komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system

teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies

podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki

internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na

Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym

wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870

tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat

stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami

cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej

przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na

różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące

zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w

korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania

strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron

internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z

wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego

rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,

opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich

analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony.

Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach

Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed

przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do

serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP

przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z

innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną

znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia

odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W

ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom

ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących

korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych

danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym

adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google

Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://

support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy

wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia

społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,

Google, LinkedIN.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże

bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych

(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio

do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują

informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u

danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim

adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego

usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl | ul. Stanisława Dygata 6/11 | 01-748 Warszawa

NIP 9372476904 | REGON 380266870

tel. +48 530 7434 726 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com

www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł

bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie

społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia

informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam

zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się

osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego

przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje

prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej

prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie

odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to

przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie

uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej

przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Facebook Pixel. Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by

kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana

jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i

systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze

strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich

zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.