cz.3 1000 zł, CZYLI ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE (KOSINIAKOWE) I PODWYŻSZENIE ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO.

Dzisiaj kolejna część PORADNIKA MACIERZYŃSKIEGO. Tym razem o świadczeniu rodzicielkim, czyli takiej odmianie zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie pracują na umowę o pracę. A w związku z tym świadczeniem również o podwyższeniu kwoty zasiłku do minimum 1000zł. Gotowe na kolejną dawkę informacji?

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Od stycznia 2016 wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, zwany świadczeniem rodzicielskim. To świadczenie zostanie wypłacone Ci w kwocie 1000zł/miesięcznie – kwota ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kto będzie wypłacał?

Świadczenie wypłacane jest przez organ właściwy ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, (czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Komu przysługuje?

Świadczenie przysługuje Ci w związku z urodzeniem przez Ciebie dziecka lub przysposobieniem/objęcia opieką dziecka do ukończenia przez nie 7 roku życia (lub 10 roku życia w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).

Świadczenie przysługuje Ci, jeśli nie masz uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (z powodu braku ubezpiecznie chorobowego)  – czyli nie masz prawa do zasiłku macierzyńskiego. Musisz więc należeć do jednej z poniższych grup: jesteś osobą bezrobotną, studentem lub pracujesz na podstawie umów cywilnoprawnych.

Warunkiem jest też to, aby drugi z rodziców nie otrzymywał zasiłku macirzyńksiego ani innego uposażenia z tytułem urodzenia czy przyjęcia dziecka.

Świadczenie może również przysługiwać ojcu, jeżeli:

  • matka dziecka zrezygnuje z jego pobierania, po upływie minimum 14 tygodni od porodu;
  • matka porzuciła dziecko;
  • matka zmarła.

Okres wypłaty świadczenia.

– 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka;
– 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci;
– 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci;
– 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci;
– 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

PRAWO DO PODWYŻSZENIA ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO

Zasady ogólne.

Ze względu na powyższą zmianę przepisów i wprowadzenie świadczenia  rodzicielskiego
w wysokości 1000zł, zmianie ulegają również świadczenia,

przysługujące Ci, jeśli posiadasz uprawnienia z ubezpieczenia chorobowego, ale zasiłek byłby mniejszy niż 1000zł.

Podwyższenie zasiłku dotyczy całego okresu, za który ustalono:

  • urlop macierzyński albo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • urlopu rodzicielski.

Kwota podwyższenia.

Podwyższenie ma na celu zapobiec sytuacji, w  której jako osoba opłacająca ubezpieczenie chorobowe (np. prowadzisz działalność gospodarczą) otrzymywałabyś zasiłek niższy, aniżeli osoby, nie posiadające ubezpieczenia chorobowego, którym przepisy przyznają uprawnienie do świadczenia rodzicielskiego.

Kwota podwyższenia ustalana jest jako różnica pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego, wynoszącego 1000zł, a wypłacanym Ci zasiłkiem macierzyńskim (pomniejszonym o kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych). W praktyce oznacza to, że ewentualnie niższy zasiłek macierzyński, zostanie Ci wyrównany do kwoty 1000zł.

Pamiętacie, że jeśli w trakcie pojawiania się wpisów z kategorii  PORADNIM MACIERZYŃSKI  będziecie miały jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości możecie do mnie napisać.  Ja wciąż opracowuję listę pytań i odpowiedzi.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), w szczególności art. 17c.
Ustawa o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), w szczególności art. 31 ust. 3a-3e oraz art. 62 ust. 4-6.

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz