bezpieczeństwo prawne kobiet

Bezpieczeństwo prawne Kobiet

Z ankiet, które przeprowadziłam na IG wynika, że 86% Kobiet nie wie, czym różni się umowa majątkowa od umowy majątkowej z wyrównaniem dorobków. 50% zakłada, że umowa majątkowa a intercyza to zupełnie różne sprawy. Ponad 90%, biorących udział w ankiecie, udzieliło błędnych odpowiedzi w zakresie majątków osobistych i wspólnych małżonków. 70% Kobiet zaś nie wie, jak zadbać o swoje interesy w związku partnerskim. W związku z tym chcę zaprosić Was do przeczytania artykułu ,,Bezpieczeństwo prawne Kobiet” Mecenas Katarzyny Kraus, która wyjaśnia te zawiłości.
Marzena

Bezpieczeństwo prawne Kobiet a rzeczywistość…

Wykonując zawód radcy prawnego, na co dzień spotykam się z sytuacjami, w których bezpieczeństwo prawne – a co za tym idzie często i finansowe kobiet oraz ich dzieci – zostaje mocno zachwiane, a czasem całkowicie zniszczone. Przyczyny są różne. Najczęściej powiązane jest to ze zbytnim zaufaniem i wiarą w partnera/męża. Czasem także z brakiem podjęcia odpowiednich działań prawnych.

Klientki często pytają mnie, co mogą zrobić, żeby zabezpieczyć się prawnie przed potencjalnymi nieuczciwymi działaniami partnera, przed jego wierzycielami, utratą majątku po rozwodzie, a także o to, jak zabezpieczyć dzieci.

Polskie prawo przewiduje szereg możliwości w tym zakresie – w zależności od tego, czy jesteśmy w związku partnerskim, czy małżeńskim.

Związek partnerski

Będąc w związku partnerskim, należy pamiętać, że nie tworzy się z mocy prawa majątek wspólny partnerów.  Wszystko, co kupujemy wspólnie stanowi naszą współwłasność w częściach ułamkowych stosownie do naszych wkładów bądź ustaleń. Dlatego powinniśmy zadbać, żeby miało to odzwierciedlenie w dokumentacji. M.in. w aktach notarialnych, umowach sprzedaży itd. 

Partnerzy, niezależnie od stażu związku, nie podlegają dziedziczeniu ustawowemu. Zatem warto zadbać o stosowne zabezpieczenie jeszcze przed śmiercią – czy to w formie testamentu, czy też umowy dożywocia/służebności osobistej. 

Uwaga!

W razie chęci inwestowania w majątek naszego partnera zadbajmy o sporządzenie jakiejś umowy to dokumentującej, np. umowy pożyczki. 

Związek małżeński

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że co do zasady po zawarciu małżeństwa między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej,. W rezultacie oznacza to, że przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, stanowią ich majątek wspólny. Oczywiście jak to w polskim prawie bywa, z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w ustawie, która wskazuje, że przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustawa wyraźnie wskazuje, jakie przedmioty nie należą do wspomnianej wspólnoty. Są to m.in. przedmioty uzyskane w formie spadku bądź darowizny, jeśli nie zostało wskazane inaczej przez spadkodawcę/darczyńcę.

Z chwilą zawarcia małżeństwa ustrój wspólności majątkowej dzieli składniki majątkowe małżonków na trzy odrębne od siebie masy, stanowiące majątek: 

  1. wspólny,
  2. osobisty żony,
  3. osobisty męża.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

  • przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich;
  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej;
  • dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych;

Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, że niezależnie od tego, na czyim rachunku bankowym znajdują się zarobione przez małżonków pieniądze, stanowią one ich majątek wspólny i wspólnie powinny być podejmowane decyzje ich dotyczące.

Bezpieczeństwo prawne Kobiet – umowy majątkowe

Małżonkowie mogą jednak poprzez zawarcie umowy majątkowej dokonać innych ustaleń w zakresie ustroju majątkowego, który będzie panował w ich małżeństwie. KRiO przewiduje 4 umowy majątkowe, które dla swej ważności muszą zostać zawarte u notariusza. Koszt sporządzenia takiego aktu wynosi 400 zł netto.

Zgodnie bowiem z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową:

  1. rozszerzyć 
  2. ograniczyć 
  3. ustanowić rozdzielność majątkową
  4. ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków 

Zawarcie umowy majątkowej może nastąpić przed zawarciem małżeństwa, jednak umowa zacznie obowiązywać dopiero z momentem jego zawarcia. Umowę małżeńską małżonkowie w każdej chwili (za zgodą obojga) zmienić lub rozwiązać.

Po co umowa majątkowa?

W zależności od potrzeb i sytuacji może ona ułatwić przeniesienie np. działki, na której małżonkowie chcą wspólnie wybudować dom z majątku osobistego jednego z nich, do majątku wspólnego (rozszerzenie wspólności), rozdzielić majątki przy prowadzeniu działalności gospodarczej, które mogą być ryzykowne, a także, co niestety jest w naszym kraju mało popularne, zapewnić małżonkowi, który zarabia mniej możliwość wyrównania dorobków, gdyby miało dojść do ustania małżeństwa (rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków).  

Prawo w Polsce pozwala małżonkowi w trakcie trwania małżeństwa zamieszkiwać w lokalu drugiego z małżonków dla zabezpieczenia potrzeb rodziny.

Warto tutaj także wspomnieć, że w sytuacji, kiedy mąż nie chce łożyć na utrzymanie dziecka i rodziny, mamy możliwość wystąpić do sądu z powództwem o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny lub o orzeczenie, aby wynagrodzenie w całości lub części było wypłacane do rąk żony. 

Warto sprawdzić, jakie mamy możliwości prawne i finansowe, a także rozważyć wszelkie decyzje, które będziemy podejmowali odnośnie do naszego majątku. W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcam do skonsultowania sprawy z prawnikiem. 

Autor: Katarzyna Kraus, Radca Prawny

Bezpieczeństwo prawne kobiet
Bezpieczeństwo prawne kobiet

www.katarzynakraus.pl

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz